lpplc.lv


Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

05.04.2014 14:54



11/06/07

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja Rita Strode sasauc

Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi

2007.gada 14.jūnijā plkst. 14.00

Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:



Nr.

p.k. Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2006.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga



2. Par Daugavpils pašvaldības civilās aizsardzības komisijas izveidošanu

Domes civilaizsardzības organizators V.Ruskuls

3. Par Daugavpils pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu





4. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam Sporta centra Daugavpils ledus direktors V.Drelings



5. Par grozījumiem Sporta centra Daugavpils ledus ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam



6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ledus halle” likvidācijas pabeigšanu



7. Par grozījumiem Jaunatnes lietu nodaļas speciālajā budžetā Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja I.Teikmane



8. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta (līdzekļi projektu realizācijai) ieņēmumu un izdevumu tāmē 2007.gadam

Daugavpils 5.pamatskolas direktors A.Gržibovskis

9. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks R.Golovans



10. Par atbalstu projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 2.kārta” Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece



11. Par zemes nomas līguma slēgšanu

12. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

13. Par automašīnas nodošanu Daugavpils pašvaldības iestādes Latviešu kultūras centra bilancē Vispārējās nodaļas vadītāja I.Lauska

14. Par mikroautobusa nodošanu Kultūras nodaļas bilancē



15. Par mikroautobusa nodošanu Poļu kultūras centra bilancē



16. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems



17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

18. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500-008-1003 Daugavpilī, Aveņu ielā 39A privatizācijas pabeigšanu



19. Par zemesgabala Daugavpilī, Strautu ielā 6 pārdošanu Jeļenai Labonarskai



20. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 32 pārdošanu Genadijam Bogdanovskim



21. Par zemesgabala Daugavpilī, Dāliju ielā 108 pārdošanu Vasilijam Vasiļjevam



22. Par zemesgabala Daugavpilī, Dravnieku ielā 110A pārdošanu Innai Jermolajevai



23. Par zemesgabala Daugavpilī, Senlejas ielā 39, pārdošanu Nataļjai Jerjomenko



24. Par zemesgabala Daugavpilī, Narcišu ielā 23, pārdošanu Irinai Sevrjukovai



25. Par zemesgabala Īrisu ielā 23, Daugavpilī, pārdošanu Olgai Inkinai



26. Par zemesgabala Vīnogu ielā 22, Daugavpilī, pārdošanu Valentīnai Maculevičai



27. Par zemesgabala Balvu ielā 1C, k-2, garāžā Nr.29, Daugavpilī, pārdošanu Valentīnai Mordasovai



28. Par zemesgabala Daugavpilī, Aizpilsētas ielā 28 pārdošanu

29. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-7714 Daugavpilī, Raiņa ielā 26A, garāžas Nr.10 izsoles noteikumu apstiprināšanu



30. Par dzīvojamās mājas Daugavpilī, Miera ielā 48 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs

31. Par Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti” grozījumu

Sociālo lietu pārvaldes direktores vietniece B.Siliņa



32. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programmas izstrāde un īstenošana Sociālajā patversmē”



33. Par agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja I.Kokina



34. Par 2006.gada 12.oktobra lēmuma “Par adrešu piešķiršanu” koriģēšanu



35. Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu



36. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu vajadzībām Zemes sektora vadītāja v.i. R.Šmakova



37. Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem



38. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu uz sakņu dārziem

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha